ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش
');

پروژه های من

دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع

فرضيه هاي تحقيق

 

فرضیه اصلی 1 - تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

 

فرضیه فرعی 1 - تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

 

فرضیه فرعی 2 – تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

 

فرضیه اصلی 2 – تامین مالی از طریق وام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

 

فرضیه فرعی 1 – تامین مالی از طریق وام کوتاه مدت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

 

فرضیه فرعی 2 – تامین مالی از طریق وام بلند مدت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

 

قلمرو تحقيق

 

جامعه آماري

 

روش تحقيق

 

روش جمع آوري اطلاعات

 

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

 

ساختار كلي تحقيق

 

تعريف واژه ها

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق

 

بخش اول : روشهاي تامين مالي

 

تاريخچه

 

شيوه هاي تامين مالي

 

روشهاي متداول براي تامين مالي

 

تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت

 

وامهاي بلند مدت

 

ويژگيهاي وامهاي بلند مدت

 

مزاياي وامهاي بلند مدت

 

معايب وامهاي بلند مدت

 

سهام ممتاز

 

ويژگي هاي سهام ممتاز

 

انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي

 

مزاياي انتشار سهام ممتاز

 

معايب انتشار سهام ممتاز

 

سهام عادي

 

ويژگيهاي سهام عادي

 

انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي

 

مزاياي انتشار سهام عادي

 

معايب انتشار سهام عادي

 

اختيار خريد سهام

 

ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي

 

مزاياي اختيار خريد سهام

 

معايب اختيار خريد سهام

 

سهام عادي

 

ويژگيهاي عمومي سهام عادي

 

نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها

 

نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها

 

سودهاي توزيع نشده شركت

 

سود انباشته

 

مزاياي استفاده از سود انباشته

 

معايب استفاده از سود انباشته

 

روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها

 

سود سهمي

 

اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15

 

بازده سهام

 

بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي

 

هزينه سرمايه

 

محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه

 

مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري

 

معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري

 

معايب استفاده ارزش بازار

 

نظريه هاي ساختار سرمايه

 

مفروضات CAPM

 

نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت

 

موسسات درحال رشد

 

موسسات در حال افول

 

موسسات در حال بلوغ

 

تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست )

 

عوامل موثر بر سياست تقسيم سود

 

بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها

 

تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها

 

تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها

 

تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها

 

تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها

 

اهرام مالي

 

سيات تقسيم سود و ارزش شركت

 

اصول اساسي حاكم بر تحقيق

 

اثر سياست تقسيم سود

 

سودآوري و ارزش شركت

 

رشد تقسيم سود و رشد سودآوري

 

بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج)

 

تحقيقات انجام شده در خارج از ايران

 

تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران

 

فصل سوم : متدولوژی تحقيق

 

مقدمه

 

روش تحقيق

 

اهداف تحقيق

 

فرضيه هاي تحقيق

 

جامعه آماري

 

نمونه آماري

 

قلمرو تحقيق

 

روش جمع آوري اطلاعات

 

روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق

 

ضريب همبستگي پيرسون

 

آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك

 

آزمون واريانس دو جامعه - توزيع f( استندكور/ فيشر)

 

آزمون K-S

 

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق

 

مقدمه

 

آزمون فرضيه ها

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

 

مقدمه

 

نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق

 

نتيجه گيري كلي

 

پيشنهادت تحقيق

 

پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق

 

پيشنهادات آتي

 

محدوديتهاي تحقيق

 

منابع و مآخذ


 

چکیده


افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

 

فصل اول : كليات تحقيق

 

مقدمه :

 

گسترش فزاينده وپيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و يا بين المللي ونياز شركتهاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعا ليتها و طرح ها،سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي وجهاني نياز اين شركتها را به منابع مالي را افزايش داده است وتوانائي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد وپيشرفت شركت به حساب مي آيد .از چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركتها بيشترازهرزماني ضرورت دارد.

 

تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدفهاي استراژيك را تقويت مي كند.بديهي است براي شركتها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر،هزينه كمتر وفروش باقيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تأمين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. دراغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه به عنوان يكي ازمهمترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته مي شود. ايران اگرچه كشوري با قابليت هاي پيدا وپنهان بسيار است ولي اغلب شركتهاي ايران از كمبود سرمايه رنج مي برند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمي كند.با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استانها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روشهاي تأمين مالي و فرايند هاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است . عوامل متعددي باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز شركتها مي باشند يكي از مهمترين عوامل اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه مي باشد در صحنه رقابت شركتهايي موفق اند كه علاوه بر تداوم فعاليت و حفظ سرمايه خود از بازار ، در راستاي رشد و پيشرفت نيز گام بردارند .

 

عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمتها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه مورد نياز براي انجام فعاليتهاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سالهاي قبل باشد . از اين رو مديريت شركت همواره با مشكل تأمين مالي روبرو است . تصميمات تأمين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهام داران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت . به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تأمين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روشهاي تأمين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزار هاي مناسبي را در بازارهاي مالي بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تأمين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند

 

بيان مسئله

 

اهميت موضوع تحقيق

 

1- طراحي ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام يا افزایش سرمایه با توجه به وضعيت فعلي بازار سرمايه ايران.

 

2- تاثير اخذ وام بر روی بازده و ارزش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .

 

3- تاثیر افزایش سرمایه بر روی بازده سهام شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادار.

 

4- بررسي و مقايسه تاثير روشهاي تامين مالي يعني اخذ وام و افزايش سرمايه بر روي ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انتخاب بهترين روش از ميان روشهاي موجود جهت تامين مالي كه در شرايط خود روش مناسبي باشد .

 

لذا بدست آوردن چنين نتيجه اي مستلزم بررسي دقيق مسئله و اشراف بر مكانيزم آنها است بنابراين اين تحقيق با اين هدف به دنبال يافتن رابطه معني دار بين شيوه هاي تامين مالي و ارزش شركت مي باشد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي و نشان دادن رابطه معني دار بين اين عوامل ، مديران مالي ، سرمايه گذاران و وام دهندگان بتوانند از اين نتايج استفاده كنند .

 

 

 

 


 

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 140
 

دانلود فايل

پشتیبانی آنلاین

تماس و خرید

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس 09144185326
(24 ساعته)

شما اینجا هستید: Home مقاله و پایان نامه سایر مطالب دانلود بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار