ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش
');

پروژه های من

دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

فهرست مطالب:

 

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

مبحث اول:كليات وتعاريف

گفتار اول:معناي لغوي و اصطلاحي واژه سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار دوم:عناصر سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار سوم: اقسام ذرايع و تقسيم بندي آن در مذاهب مختلف

گفتار چهارم:مقايسه اى ميان اين دو تقسيم بندى

بند اول:مشابهت ها

بنددوم: تفاوتها

بند سوم:ديدگاه ها

مبحث دوم: ادله قائلان به تابعين ذرايع از غايات در حكم

گفتار اول: اجماع

گفتار دوم: آيات

گفتار سوم: عقل

گفتار دوم : اختلاف هاى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع

گفتار سوم:بررسي نمونه اي از كاربرد قاعده سد ذرايع

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

 

چكيده:

پژوهش حاظر راجع است به قاعده سد ذرايع كه در متون فقهي اهل سنت بعنوان يك قاعده فقهي و قابل اعنتاء و با اعتبار حجيت و به تبع لازم اتباع خصوصا در فقه مالك كه پيرامون آن بحث ها و كتابها تدوين شده است مي باشد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه به اين نكته كه اين قاعده همانگونه كه در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است آيا در فقه اماميه مورد توجه بوده است يا خير جوابي بدهيم و براي جواب دادن به اين مسئله به مباني قاعده و اركان و عناصر آن اشاره مي كنيم.

كليد واژه:

سد ذرايع،فتح ذرايع،قاعده،اهل سنت

مقدمه:

ي‍ک‍ي‌ از اص‍ول‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍رچ‍ه‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ آن‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ و درواق‍ع‌ اس‍لام‌ ب‍رخ‍واس‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ از طري‍ق‌ م‍ن‍ع‌ ت‍وس‍ل‌ ب‍ه‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ ح‍رام‌، م‍ق‍دم‍ات‌ و زم‍ي‍ن‍ه‌ه‍اي‌ ارت‍ک‍اب‌ ک‍اره‍اي‌ ح‍رام‌ را از م‍ي‍ان‌ ب‍ردارد و ن‍ه‍اي‍ت‍ا م‍وارد وق‍وع‌ م‍ح‍رم‍ات‌ را ت‍ا آن‍ج‍ا ک‍ه‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ده‍د م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ اي‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ را زي‍ر ع‍ن‍ان‌ " س‍دذرايع " م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ق‍رار داده‌ان‍د و ب‍ا وج‍ود م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ ه‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ا ح‍ج‍ي‍ت‌ آن‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌، در م‍واردي‌ آن‌ را ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د و ب‍رخ‍ي‌ آث‍ار ف‍ق‍ه‍ي‌ ب‍رآن‌ م‍ت‍رت‍ب‌ ک‍رده‌ان‍د م‍واف‍ق‍ان‌ و م‍خ‍ال‍ف‍ان‌ س‍دذرايع‌ ه‍رک‍دام‌ ب‍راي‌ اث‍ب‍ات‌ درس‍ت‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ خ‍ود ب‍ه‌ دلاي‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ع‍ق‍ل‍ي‌ م‍ت‍وس‍ل‌ ش‍ده‌ان‍د.در ايم تحقيق بر آن هستيم كه تعريفي از سدذرايع  بيان كنيم و دلايلي بر حجيت آن بيوريم و در قسمتي از تحقيق اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع را مورد بررسي قرار دهيم.

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 25
 

دانلود فايل

پشتیبانی آنلاین

تماس و خرید

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس 09144185326
(24 ساعته)

شما اینجا هستید: Home مقاله و پایان نامه سایر مطالب دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع