ورود

ورود به حساب کاربری خود

نام كاربري *
رمز عبور *
من را به خاطر داشته باش
');

پروژه های من

دانلود پروژه مدیریت ایمنی سیستم ها - رشته مدیریت

دانلود پروژه مدیریت ایمنی سیستم ها - رشته مدیریت


 


 


فهرست


1- تعاریف


2- در باب راهبردها


3- مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU


1-3- مقدمه


2-3- فرهنگ ایمنی و تعهد


فرهنگ ایمنی


تعهد به فرهنگ ایمنی


حفظ فرهنگ ایمنی مثبت


هدف فرهنگ ایمنی


تعهد و تدبیر (خط مشی)


3-3- گزارش ساختارها و رویکرد


4-3- تنظیم بودجه و مراکز هزینه


5-3- مدیریت و کمیته های مشورتی


کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)


کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)


کمیته ایمنی در برابر تشعشع


کمیته زیست ایمنی


گزده واکنش سریع


کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه


نگهبان محوطه دانشگاه


6-3- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری


مفهوم


شرح محقه استاندارد استرالیا


موقعیت کنونی CSU


شناسایی مسئولین


استراتژی اجرا


مدیریت بحران


7-3- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران


مراجعت زود هنگام به کار


مدیرت غرامت به کارگران


خط مشی


مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری


Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها


مدیریت و صنعت


وظایف مناسب


کشمکش مطالبات


حق بیمه و توزیع آن


8-3- مدیریت کمکهای اولیه


(تدارک) تامین کمکهای اولیه


مدیریت کمکهای اولیه


گزارش حادثه


گزارش سوانح به Work Cover Nsw


9-3- استخدام


وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements


کارمند غیر اجرایی


کارمند ناظر


مدیران


کارمند اجرایی


معانیات پزشکی پیش از استخدام


بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)


10-3- مدیریت ریسک (خطر)


مدیریت ریسک OHS


استانداردها


اصول مدیریت ریسک OHS


مزایای مدیریت ریسک OHS چیست


سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU


زمینه ریسک


شناسایی ریسک


تعیین ریسکOHS


کنترل ریسکOHS


اندازه گیری میزان کارایی کنترل


انجام اصلاحات


ادغام در سیستم مدیریت ایمنی


11-3- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS


12-3- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)


اصول


مدیریت عملکرد


احکام و قراردادها


شاخص های عملکرد


شاخص های عملکرد منفی


گزارشات جراحت و بیماری


هزینه های غرامت وبه کارگران


شاخص های عملکرد مثبت


شاخص های عملکرد مدیریت


شاخص های عملیاتی عملکرد


13-3- بایگانی کردن


اصول


اسناد تحت نظارت


اطلاعات نسد


بررسی سند


شماره گزاری نسخه


تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه


اصلاحات


اصلاحات در خط مشی


اصلاحات اجرایی


14-3- گزارش درون و بیرون سازمانی


درون سازمانی


بیرون سازمانی


گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW


4- سیستم مدیریت OHS در واحد


1-4- مقدمه


2-4- ساختارهای مدیریت OHS در واحد


3-4- مسئولیت


4-4- مشاوره


شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3


وظیفه مدیریت مرکز صنعتی


بیانیه مشاوره OHS


هدف ازبیانیه مشاوره OHS


مشورت با کارکنان


کمیته OHS محوطه دانشگاه


بیانیه مشاوره OHS


5-4- ارتباطات و گروه های OHS


6-4- سیاستهای و راهبردهای OHS


7-4- مسئولیت و پاسخگویی


8-4- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions


9-4- موافقت نامه ای عملکرد


10-4- استخدام


11-4- مدیریت ریسک


12-4- فرایندهای استاندارد عامل


13-4- پیمانکاران


14-4- کار در خارج از ساختمان


صورت کلی


کارکردن از خانه


15-4- سیستم های ایمنی


16-4- مدیریت حادثه


17-4- مدیریت پس از حادثه


18-4- مدیریت آسیب


19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش


20-4- بایگانی نمودن


گزارشات بخش ها


گزارشات حادثه برای کارکنان


گزارشات حادثه برای دانشجویان


گزارش اجباری حوادث


بازرسی های محل


طرح های فعالیت OHS


21-4- سیکل پیشرفت


5- توصعه برنامه خاص OHS


1-5- مقدمه


2-5- تعیین نیازها


3-5- طراحی وتعیین استاندارها


4-5- تحقق


5-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد


6-5- بررسی و اصلاح


پرسشنامه


 


 


تعاریف


ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند


بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.محیط سلامت وایمنی: S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.


خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.


شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر


کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.


حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.


سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


مشاورهOHS: در ابتدا CSU، ایجاد مقدمات مشاوره را با اتحادیه های کارمندی مورد بحث قرار داد و سپس مستقیما با کارمندانش به مشاوره پرداخت. بعد از قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان فعلی، در 14 ژوئن 2004 رای گیری به عمل آمد و نشان داد که اکثریت کارمندان با مشاوره بوسیله کمیته ای OHS موافقند. بیانیه ای حاصله از مشاوره ی OHSدر وب سایت EHS در دسترس می باشد.معرفیOHS: معرفی OHS بخشی از برنامه ی آشناسازی کارمند جدید است که بیاد در اولین هفته ی شروع کار انجام شود و شامل مولفه ی OHS میباشد.


اهدافOHS: اهداف بر حسب عملکرد OHS: حاصل سیاست OHS می باشد و یک سازمان خود را برای رسیدن به آنها آماده می کند و در صورت امکان می توان آنها را سنجید.


سیستم مدیریت OHS: تنظیم فعالیتهای وابسته به هم و فرایندهای مربوطه که عملکردOHS سازمان را هدایت می کند. آن بخش از سیستم مدیریت جامع می باشد که شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی، مسئولیتها، اعمال، فرایندها، پروسه ها، منابع برای اصلاح، اجرا، دستیابی، بازبینی و حفظ سیاست OHS است و بنابراین به مدیریت ریسک های OHS مربوط به کار سازمان می پردازد.محل کار: ساختمانها یا هر مکان دیگری که اشخاص درآن کار می کند.


توان بخشی: فرایند هدایت شده ی حفظ کارمندان صدمه دیده یا بیمار درکار مناسب یا بازگردان آنها به یک کار مناسب دیگر.


خطر(ریسک): تلفیق فراوانی یا احتمال وقوع حادثه خطرناک و پی آمد آن


ارزیابی ریسک(خطر): فرایند جامع ارزیابی بزرگی ریسک (خطر) و تصمیم گیری درباره ی قابل تحمل بودن ریسک(خطر)


کنترل ریسک: آن بخش از مدیریت ریسک که شامل تدارک سیاستها (خط مشی ها)، استانداردها و فرایند هایی به منظور کاهش، جلوگیری، به حداقل رسانیدن ریسکهایی است که یک شرکت با آنها مواجه است.


شناسایی ریسک: فرایند تعیین آنچه که می تواند روی دهد و چرایی و چگونگی آن


مدیریت ریسک: کاربرد سیستماتیک سیاستها، فرایندها و اعمال مدیریت به منظور شناسایی، بررسی، ارزیابی، برخورد و کنترل ریسک


ایمنی: وضعیتی که درآن خطر آسیب به اشخاص و یا خسارت به دارایی ها تا سطح قابل قبولی کاهش می یابد. واحد: بخش، قسمت، گروه یا دسته ای که دارای مدیریت مرکز صنعتی بوده و از نظر جغرافیایی محصور می باشد. قسمت یا بخش مربوطه که دارای همان موقعیت جغرافیایی هستند برای سیستمهای مدیریتی یک واحد محسوب می شود.


2- در باب راهبردها


راهبردهای زیر بطور خلاصه به بیان بهترین استراتژی های عملی می پردازند که بستر سیستم مدیریت موثرOHS را در دانشگاه چارلز استورت CSU تست عمل می دهند در حالی که اصول اساسی در تمام واحدهای دانشگاه بکار میرود اما باید راهبردها آنچنان انعطاف پذیر باشند که یا شرایط هر واحد خاص دانشگاه سازگار باشد.


این راهبردها برای واحجد های در حال توسعه ی سیستم ها و یا واحدها ی که مدیریت شان نایز به اصلاحات دارد کمک ویژه ای خواهند بود.


بخشهای درباره ی مدیریت ریسک، تعلیم و آموزش خصوصا برای واحدهای در این موقعیت حائز اهمیت می باشند.


3- مدیریت CSU.OHS


مقدمه


تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی یا واحد به عنوان بهترین شیوه برای اطمینان از وجود برناه های سلامت و ایمنی، و ادغام مدیریت ایمنی در سیستمهای مدیریت موجود محسوب می گردد.


همچنین این شیوه نیاز به منابع گسترده مرکزی را به حداقل خود می رساند.


اما بعضی مسائل بطور مرکزی مدیریت می شود تا میزان تاثیر هزینه و هماهنگی افراد را دریابند و در حال حاضر موارد که اینگونه در CSU مدیریت می شود و عبارتند از:


گسترش سیستم ها و فعالیتهای OHS در دانشگاه


مدیریت ماموران کمکهای اولیه و آموزششان


مدیریت حوادث بحرانی و موارد اضطراری


نظارت و مدیریت بر ایمنی در برابر تشعشع


نظارت و مدیریت بر ایمنی بیولوژیکی


تامین حمایت بر کمیته های OHS


ثبت داده های عملکرد


تامین غرامت به کارگران و مدیریت آسیب دیدگی


همچنین شایان ذکر است زمانی که تغییر است فرهنگ ایمنی کامل شود (در CSU اکنون در حال انجام می باشد). ممکن است بعضی از اجزاء متمرکز کنونی به سطح واجد واگذار گردد البته به شرطی که منابع کافی در دسترس باشد.براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 110
 

دانلود فايل

پشتیبانی آنلاین

تماس و خرید

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

تلفن تماس 09144185326
(24 ساعته)

شما اینجا هستید: Home مقاله و پایان نامه سایر مطالب دانلود پروژه مدیریت ایمنی سیستم ها - رشته مدیریت