دانلود پروژه آمار کارکنان یک محل

دانلود پروژه آمار کارکنان یک محل

فهرست مطالب : 

آمار توصيفي:
جنسیت کارکنان
نمودار4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
مدرک تحصيلي کارکنان
جدول 4-2: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي مدرک تحصیلی کارکنان
نمودار4-2: توزیع فراوانی مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان
سابقه کار کارکنان
جدول 4-3: فراوانی، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي سابقه کاری کارکنان
نمودار4-3: توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان
ابعاد سرمايه اجتماعي :
اعتماد کارکنان
جدول 4-4: فراوانی، درصد و درصد تجمعي اعتماد کارکنان
نمودار4-4: توزیع فراوانی اعتماد پاسخ دهندگان
بخشش و روحيه داوطلبي کارکنان
جدول 4-5: فراوانی، درصد و درصد تجمعي بخشش و روحیه داوطلبی کارکنان
نمودار4-5: توزیع فراوانی بخشش و روحیه داوطلبی پاسخ دهندگان
رهبري و مشارکت مدني کارکنان
جدول 4-6: فراوانی، درصد و درصد تجمعي رهبری و مشارکت مدنی کارکنان
نمودار4-6: توزیع فراوانی رهبری و مشارکت مدنی پاسخ دهندگان
مشارکت سياسي کارکنان
جدول 4-7: فراوانی، درصد و درصد تجمعي مشارکت سیاسی کارکنان
نمودار4-7: توزیع فراوانی مشارکت سیاسی پاسخ دهندگان
تنوع در معاشرتها و دوستي ها کارکنان
جدول 4-8: فراوانی، درصد و درصد تجمعي تنوع در معاشرتها و دوستی ها کارکنان
نمودار4-8: توزیع فراوانی تنوع در معاشرتها و دوستی ها پاسخ دهندگان
توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان
جدول 4-9: فراوانی، درصد و درصد تجمعي توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی کارکنان
نمودار4-9: توزیع فراوانی توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی پاسخ دهندگان
سرمايه اجتماعي کارکنان
جدول 4-10: فراوانی، درصد و درصد تجمعي سرمایه اجتماعی کارکنان
نمودار4-10: توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی پاسخ دهندگان
عدالت سازماني وابعاد آن :
عدالت توزيعي
جدول 4-11: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت توزیعی
نمودار4-11: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ‌دهندگان به رعايت عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
جدول 4-12: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت رویه ای
نمودار4-12: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت رویه ای
عدالت مراوده اي
نمودار4-13: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت مراوده‌اي
عدالت سازماني
جدول 4-14: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت سازمانی
نمودار4-14: توزیع فراوانی حساسيت پاسخ دهندگان به رعايت عدالت سازمانی
آمار استنباطی:
فرضیه اصلی: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 1: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت توزیعی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 2: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت رویه ای و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 3: میان حساسیت کارکنان به میزان رعایت عدالت مراوده ای و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه وجود دارد.
یافته های جانبی پژوهش
1- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت توزیعی تفاوت معناداری وجود دارد.
2- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت مراوده ای تفاوت معناداری وجود دارد.
3- آیا بین نمرات دو جنسیت در رعایت عدالت رویه ای تفاوت معناداری وجود دارد.
-4آیا بین نمرات دو جنسیت در میزان مرتبه سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود
دارد.
5- حساسیت افراد به کدامیک از ابعاد عدالت بیشتر است
6- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت توزیعی رابطه معنی داری وجود دارد؟
9- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
10- آیا بین اعتماد و حساسیت به رعایت عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
11- آیا بین عدالت توزیعی و عدالت رویه ای رابطه معنی داری وجود دارد.
12- آیا بین عدالت توزیعی و عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
13- آیا بین عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای رابطه معنی داری وجود دارد.
11-آيا بين هر يك از ابعاد سرمايه اجتماعي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند رابطه معني‌داري وجود دارد؟
1-11- رابطه بین اعتماد و بخشش و روحیه داوطلبی
2-11- رابطه بین اعتماد و رهبری و مشارکت مدنی
3-11- رابطه بین اعتماد و مشارکت سیاسی
4-11- رابطه بین اعتماد و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
5-11- رابطه بین اعتماد و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
6-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و رهبری و مشارکت مدنی
7-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و مشارکت سیاسی
8-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
9-11- رابطه بین بخشش و روحیه داوطلبی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
10-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی
11-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
12-11- رابطه بین رهبری و مشارکت مدنی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
13-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و تنوع در معاشرتها و دوستی ها
14-11- رابطه بین مشارکت سیاسی و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
15-11- رابطه بین تنوع در معاشرتها و دوستی ها و توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی
جدول 4-13: فراوانی، درصد و درصد تجمعي عدالت مراوده ای

 

 

آمار توصيفي:

در بخش آمار توصيفي، فراواني، درصد و درصد خالص و درصد تجمعي جنسيت، مدرك تحصيلي و سابقه كار كاركنان و هر يك از ابعاد سرمايه اجتماعي و عدالت سازماني نمونه آماري در قالب جداول و نمودار‌ها آورده مي‌شود

جنسیت کارکنان

 

نمودار و جدول شماره 4-1 توزيع فراواني، درصد، درصد خالص و درصد تجمعي جنسيت پاسخگويان نمونه آماري اين پژوهش را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود 2/64 % از پاسخ دهندگان زن و7/34 % مرد بوده اند.1/1 % نیز به این سوال پاسخ نداده اند.

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 33
 

دانلود فايل